Algemene Voorwaarden

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen NEYCARE® safety BV hierna te noemen: “Neycare ”, en een Wederpartij waarop

Neycare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden

niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met

Neycare , voor de uitvoering waarvan door Neycare derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Neycare

en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel

of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze

algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Neycare en de Wederpartij zullen

alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze

bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene

voorwaarden.

8. Indien Neycare niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit

niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Neycare in enigerlei mate het

recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze

voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Neycare zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn

voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de

offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Neycare kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,

een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen

van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder

begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte

of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Neycare daaraan niet gebonden. De

overeenkomst

komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Neycare anders

aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Neycare niet tot het verrichten van een gedeelte

van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of

offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Neycare en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,

tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde

zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij

overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Neycare derhalve schriftelijk in gebreke

te stellen. Neycare dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog

uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien Neycare gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de

overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze

juist

en volledig aan Neycare ter beschikking heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf van Neycare . De Wederpartij is verplicht de zaken af te

nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij

afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die

noodzakelijk zijn voor de levering, is Neycare gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening

en risico van de Wederpartij.

5. Neycare heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Neycare is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Neycare de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten

van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen

tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,

omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de

Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst

daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook

consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het

oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Neycare zal daarvan

zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan

voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De

Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder

begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is

Neycare gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven

door de binnen Neycare bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor

de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te

bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk

uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Neycare op en is

voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in

gebreke te komen, kan Neycare een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,

indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld

voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen

waartoe hij jegens Neycare gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade

(daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Neycare daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien Neycare met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Neycare niettemin

te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval

gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de

prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar

oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere

gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer

bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,

dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW

gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Neycare

alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk

overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid

of een op Neycare rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de

aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

1. Neycare is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst

te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Neycare ter kennis gekomen omstandigheden goede

grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor

de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is;

– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Neycare kan

worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities

zal nakomen, is Neycare gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is Neycare bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of

indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Neycare kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Neycare op de

Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Neycare de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Neycare tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden

tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Neycare gerechtigd tot

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect

ontstaan. Tevens kan Neycare aanspraak maken op een vergoeding voor ontbinding van de

opdracht. De vergoeding wordt aangemerkt als winstderving of als kosten die worden

gemaakt om de ontbinding te effectueren.

6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt

en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Neycare gerechtigd de overeenkomst

terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling

van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van

wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Neycare , zal Neycare in overleg

met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan

derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van

de werkzaamheden voor Neycare extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de

Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de

daarvoor

genoemde termijn te voldoen, tenzij Neycare anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van

beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten

laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de

Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Neycare vrij

om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of

overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Neycare op de Wederpartij zijn

in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de

daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en

afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde

arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. Tevens kan Neycare

aanspraak maken op een vergoeding voor annulering van de opdracht. De vergoeding wordt

aangemerkt als winstderving of als kosten die worden gemaakt om de annulering te

effectueren. Deze derving en/of kosten voor annulering bedragen maximaal 15% van het

orderbedrag excl. btw, echter met een maximum van zegge: dertigduizend euro. (€ 30.000,-)

Het uiteindelijke bedrag dient te worden vermeerderd met de wettelijke belastingen.

 

artikel 5 Overmacht

1. Neycare is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan

schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen

voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,

voorzien of niet-voorzien, waarop Neycare geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor

Neycare niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van

Neycare of van derden daaronder begrepen. Neycare heeft ook het recht zich op overmacht te

beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,

intreedt nadat Neycare zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Neycare kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder

der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van

schade aan de andere partij. Neycare is gerechtigd een waardig alternatief te bieden tenminste gelijkwaardig aan het aangeboden artikel.

4. Voor zoveel Neycare ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Neycare

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een

afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Neycare aan te

geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Neycare

aangegeven. Neycare is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van

1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente

verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment

dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag.

3. Neycare heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de

eerste plaats in mindering van de kosten, hieronder ook de annuleringskosten, vervolgens in

mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de

lopende rente.

4. Neycare kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,

indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Neycare kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Neycare

verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De

Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek

6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te

schorten.

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis

van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de

berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Neycare echter hogere kosten ter

incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte

kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en

executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over

de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Neycare in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom

van Neycare totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Neycare gesloten

overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Neycare geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud

vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden

gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende

zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag

worden om de eigendomsrechten van Neycare veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Neycare

daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen

diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Neycare ter inzage te geven.

Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Neycare gerechtigd tot deze penningen.

Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Neycare bij voorbaat toe om

zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht

(blijken) te zijn.

6. Voor het geval Neycare zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,

geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan

Neycare en door Neycare aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de

eigendommen van Neycare zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Neycare te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die

daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij

bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van

toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten

Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het

gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Neycare kan in

dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of

uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering,

tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn

overeengekomen. Indien de door Neycare verstrekte garantie een zaak betreft die door een

derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de

zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of

voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de

houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door

derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Neycare , de Wederpartij of derden

aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan

andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze

werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt

evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van

omstandigheden waar Neycare geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen

weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of

temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het

moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende

werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit

en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet

aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken

dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Neycare te worden gemeld. Eventuele

niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen,

na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Neycare te worden gemeld. De melding dient een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Neycare in staat is

adequaat te reageren. De Wederpartij dient Neycare in de gelegenheid te stellen een klacht te

(doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De

Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde

zaken.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht

meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal

Neycare de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel,

indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van

het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Neycare , vervangen of zorgdragen voor

herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In

geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Neycare te

retourneren en de eigendom daarover aan Neycare te verschaffen, tenzij Neycare anders

aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor

ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Neycare daardoor

gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief

administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens Neycare en de door Neycare bij de uitvoering van een

overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Neycare aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen

in deze bepaling is geregeld.

2. Neycare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Neycare is

uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige

gegevens.

3. Indien Neycare aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid

van Neycare beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van

de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Neycare is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der

uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Neycare is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de

oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade

in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige

prestatie van Neycare aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan

Neycare toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of

beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. Neycare is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Neycare of zijn leidinggevende

ondergeschikten.

 

artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op

het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden

gebracht.

artikel 11 Vrijwaring

1.De Wederpartij vrijwaart Neycare voor eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan

andere dan aan Neycare toerekenbaar is.

2. Indien Neycare uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de

Wederpartij gehouden Neycare zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al

hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in

gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Neycare , zonder

ingebrekestelling,gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van

Neycare en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de

Wederpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Neycare behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van

de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Neycare heeft het recht de door de

uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere

doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de

Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Neycare partij is, is uitsluitend het Nederlands

recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het

buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken

partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt

uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Neycare (District Leeuwarden) is bij uitsluiting

bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Niettemin heeft Neycare het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet

bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn standaard, digitaal te vinden bij onze leveringsvoorwaarden op de

website www.neycare.com. Desgewenst worden deze bij een offerte geleverd en zijn

kosteloos op verzoek (schriftelijk) bij de Neycare te verkrijgen.

2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde

van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Neycare.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg

daarvan.

Versie: 1.1

10-08-2018

 

Download hier de Algemene Voorwaarden